Rrok Academy Jazz

Rrok Academy Jazz: Trajtimi i së shkuarës nëpërmjet muzikës jazz!
Mbështetur nga Fondi Kulturor Zviceran, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Qendra për Biznes, Teknologji dhe Lidership (CBTL)

Back to Top
Return Back
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.